پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
12/27 1397
هنر و تجربه

باشگاه حیوانات

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
باشگاه حیوانات خرید بلیت

کارگردان:هـادی آفریـده

تهیه کننده:هـادی آفریـده


سایر عوامل:

فیلمبـردار: رضـا تیمـوری | تدویـن: بابـک بهـرام بیگـی | صدابـردار: شـاهین پور داداشـی | طراحـی و ترکیـب صـدا: مهرشـاد ملکوتـی | آهنگسـاز: حمیدرضـا آفریـده | عکـس: روشـنک اهرابـی | نویسـنده میانـه نویـس: بابک بهـرام بیگی، روشـنک اهرابـی | مدیـر تولیـد: اعظـم صادقـی منفـرد | اصـاح رنـگ و نـور: رضـا تیمـوری | هماهنگـی: حسـن آفریـده | دسـتیار فیلمبردار: سـهیل صباحی دسـتیار تدویـن: زهـره صباغیـان | ترجمـه: حسـن شـرف الدیـن | پخـش کننـده: علیرضـا شـاهرخی


درباره فیلم

در ایران نگهداری از حیوانات خانگی از جمله انواع سگ و گربه با چالش های مختلف قانونی، مذهبی و باورهای سنتی رو به رو است. بر اساس قانون، همراه داشتن حیوانات خانگی در معابر و اماکن شهری، وسائل نقلیه عمومی و شخصی ممنوع است. با این حال مردم زیادی حیوانات مختلف خانگی را نگهداری می کنند. از علل این علاقه می توان، عشق به حیوانات، فرار از تنهایـی، فخر فروشی و رقابتی برای نشان دادن طبقه اجتماعی افراد اشاره کرد. در یک دهه اخیر نیز، نگهداری از حیوانات خاص خانگی مانند: مار، رتیل، تمساح، ایگونا، میمون و حتی عقرب در بسیاری از خانه های ایرانیان شایع شده است. این گروه از حیوانات، بر خلاف حیوانات اهلی خانگی مانند سگ نیاز به حضور در محیط خارج از خانه را ندارند و در فضاهای بسته آپارتمانی کنترل می شوند. به دلیل افزایش تقاضای خرید حیوانات مختلف خانگی شبکه بزرگی برای خرید و فروش زیر زمینی آن پدید آمده است و نگهداری از حیوانات خانگی در ایران تبدیل به فرهنگ و اقتصاد قدرتمندی شده است.هیچ سانسی یافت نشد