پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
01/2 1398
کنسرت

جنگ ستارگان رنگارنگ

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
جنگ ستارگان رنگارنگ

جنگ ستارگان رنگارنگ
دکتر اکبر اقبالی
و نیما ساحلی
۷و۸ اردیبهشت۹۸ اصفهان

۷ اردیبهشت،
۲سانس درسالن سی تی سنتر
۸ اردیبهشت،
۲سانس در سالن کوثر

شروع بلیط فروشی
۴ فروردین
ساعت۱۴
سایت ایران کنسرتلطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D