پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
12/3 1398
هنر و تجربه

آخرین پژواک کوهستان

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
آخرین پژواک کوهستان خرید بلیت


کارگردان: وحید پناهی


تهیه کننده: بهمن منفرددرباره فیلم:

مستندی از زندگی محمدحسین کیانی هنرمندی که یک قرن آواز خواند...

 هیچ سانسی یافت نشد