پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
12/5 1397
هنر و تجربه

بی صدا

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
بی صدا خرید بلیت

کارگردان:حسـین شهابــی 

تهیه کننده:حسـین شهابــی 

  


بازيگران:

پـیــام دهکـردی، مرضیـه وفا مهر، فرشـین طهماسـب، محمـد اکبـری، بهدخـت ولیـان، محمـد کارهمـت، نـدا مقصـودی، پـیـمــان مقدمـی، دریـا مقبلـی، یوحنـا حکیمـی، کرامـت رود سـاز، مریـم سـرمدی، گیتـی قاسـمی، طوفـان مهردادیـان، مریـم الهامیـان، احمـد شـهابی، آیدیـن پـدری، اشـکان نجاتـی، اکبـر احمـدی، مجید اکبـری، پیمان یونسـی، محمـد بزرگی، محمد عباسـی، هدیه وحدتیان، شـبنم فولادی، فرزانه سـهیلی، سـاغر شـکوریسایر عوامل:

برنامه ریز و دسـتیار اول کارگـردان: سـپیده سـپهری | مشـاور کارگـردان: بهـاره انصـاری | تحقیـق و پژوهـش: مریـم الهامیـان | مدیـر تولیـد: وحیـد مـرادی، محمـد کارهمـت | دسـتیاران کارگـردان: مهـرداد حسـینی نژاد، سـیاوش شـهابی، فریبـا طاهـری | مدیـر فیلمبـرداری: مجیـد گرجیـان | صدابـردار: سـعید بجنـوردی | صداگـذار: سـامان شـهامت | طـراح گریـم: محمـد قومـی | طـراح صحنـه و لبـاس: سـعید آهنگرانـی | ترکیـب موسـیقی: حسـین شـهابی | موسـیقی تیتـراژ: اشـکان نجاتـی | منشـی صحنـه: فائـزه گرکانـی | عـکاس: حسـن هنـدی | جلوه هـای ویـژه: آرش آقـا بیـگ | تدوین: سـیاوش شـهابی | اصلاح رنگ و نور: سـامان مجد وفایــیدرباره فیلم

نویسـنده ادبی مشـهور کشـور به خاطر بیماری سـرطان خانه نشـین شـده و همسـر او ناچار اسـت برای تامیـن هزینـه درمـان شـوهرش در خانه خـود خیاطی کنـد. کار مـداوم و بی وقفه خیاطی باعـث بی دقتی وی شـده و مشـکلات خانه را مضاعـف می کند...هیچ سانسی یافت نشد