پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
02/5 1398
---


تاتر كنت دراكولا

نويسنده و كارگردان: رادنوش مقدم

مدير توليد: اويس ملكاني نژاد

٢٨ فروردين الي١٥ ارديبهشت

 ساعت ١٩

پرديس سينمايي اصفهان سيتي سنتر
سالن شماره ٦

 لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D