پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
08/8 1397
فیلم سینمایی / انتشار

اینستاگرامر (مستند)

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
اینستاگرامر (مستند) خرید بلیت

دنیای جدید، رسانه های جدید، ستاره های جدید. در عصری زندگی میکنیم که به واسطه تکنولوژی هرکسی میتواند با تلفن همراه خود به شهرت دست پیدا کند. شهرتی که با آنچه از شهرت میدانیم کاملاً متفاوت است. شهرتی که مختص دنیای مجازیِ این روزهای ما است. اینستاگرامر داستان پیدایش و رشد ستارههای دنیای اینستاگرام است. ستارههایی که نمیتوان دلیلی برای ستاره شدنشان پیدا کردهیچ سانسی یافت نشد