پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
12/4 1397
انتشار / هنر و تجربه

رزم آرا یک دوسیه مسکوت

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
رزم آرا یک دوسیه مسکوت خرید بلیت

کارگردان:احسان عمادی                            تهیه کنندگان:حسام اسلامیهیچ سانسی یافت نشد