پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
روز
تا شروع سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس اصفهان سیتی سنتر
10/8 1397
هنر و تجربه

و کیارستمی ادامه دارد

پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
و کیارستمی ادامه دارد خرید بلیتهیچ سانسی یافت نشد