پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

برنامه سانس های امروز
07/18 1397
خبر

گزارش تصویری از نمایش فیلم و نشست نقد و بررسی فیلم «اجباری»

 نمایش فیلم و نشست نقد و بررسی فیلم (اجباری) از سینمای هنر و تجربه در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر


 لطفا جایگاه خود را انتخاب کنید

B C A E D